ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการจัดอันดับความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี 2561 (ค.ศ. 2018) ผลการจัดอันด …

Download Application “NAMTANG”

แอปพลิเคชันระบบนำทาง (NAMTANG) เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้บริการประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานในการให้บริการขนส่งสาธารณะของหน่วยงานต่างๆ

Download Application “BKK RAIL”

BKK Rail แอปพลิเคชันที่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสามารถเรียกดูข้อมูลเส้นทางการเดินรถและสถานีรถไฟฟ้า ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบเลือกเส้นทางการเดินทางที่สั้นที่สุด หรือเลือกเส้นทางการเดินทางที่ราค …

โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (TOD)

TOD เป็นหนึ่งในแนวคิดในการพัฒนาเมือง และชุมชนเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทาง กำหนดรูปแบบการใช้ที่ด …